Transcriptie van de kerkrekeningen

De "Rekeningen van de kerkfabriek van de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw (1405, 1452-1599)" door Lieve De Mecheleer werden in 1997 uitgegeven door de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ als deel III in de reeks "Fontes Historiae Artis Neerlandicae"

De Vrienden van Zoutleeuw hebben hieraan meegewerkt door de aanstelling van de heer Mark Peeters (licentiaat geschiedenis en kunstgeschiedenis, Ü 21/06/2001) en een dactylo in een BTK-project met een forfaire betoelaging door de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. De heer Mark Peeters heeft voor onze vereniging gewerkt in een BTK-project van 1 augustus 1985 tot en met 30 april 1988 aan de transcriptie van de kerkrekeningen en aan de inventarisatie van alle nog aanwezige archiefstukken in de pastorij van Zoutleeuw.

Over deze belangrijke publicatie schrijft de heer H. Pauwels in zijn woord vooraf: "Aan de publicatie van de rekeningen van de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw gaat een hele geschiedenis vooraf, waarvan wij hier slechts de hoofdlijnen schetsen. Het uitgangspunt was een licentiaatsverhandeling, die door Mevrouw Christine Vanthillo aan de Katholieke Universiteit te Leuven, onder leiding van Prof. Dr. J. K. Steppe werd aangevat, met a1s onderwerp Joes Beyaert, een Leuvense beeldsnijder. De studie, die in 1972 werd voltooid, bracht de auteur ertoe ook in de kerkrekeningen van Sint-Leonardus te Zoutleeuw navorsingswerk te verrichten. AI vlug bleek dat de goed bewaarde rekeningen van dit voor de kunstgeschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden zo belangrijk monument, tot dan slechts zeer toevallig en onvolledig waren onderzocht. In het kader van de seminaries van Prof. J. K. Steppe aan de Leuvense Universiteit werd door de heer M. Smeyers, alsdan assistent van Prof. Steppe, het onderzoek in die documentatie systematisch verdergezet en werden de posten betreffende de artistieke uitrusting van de kerk tot 1600 getranscribeerd. In de seminaries werd de inboedel van deze kerk voor verdere studie onder de studenten verdeeld. De weerslag daarvan vindt men gedeeltelijk terug in de catalogus van de tentoonstelling "Aspekten van de laatgotiek in Brabant" (Leuven, 1971), meer speciaal in de bijdrage van Prof. J. K. Steppe zelf : Een sanctuarium van de Brabantse laatgotiek. De kunstinboedel van de Sint- Leonarduskerk te Zoutleeuw. Als gepaste inleiding voor onderhavige publicatie hebben wij die studie met de welwillende toelating van de auteur overgenomen, waarvoor wij hem zeer oprecht danken. Inmiddels was een groeiende belangstelling voor dat kerkgebouw en zijn uitrusting te Zoutleeuw tot stand gekomen, die in 1968 in de oprichting van de vereniging "De Vrienden van Zoutleeuw" werd geconcretiseerd. In opdracht van die vereniging en na ruggespraak met de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie werd de heer Mark Peeters op zijn beurt belast met de voorbereiding van een publicatie van de kerkrekeningen van Zoutleeuw. Na een jarenlange aanloop werd de definitieve transcriptie van deze kerkrekeningen door mevrouw Lieve De Mecheleer, wetenschappelijk medewerkster bij het Algemeen Rijksarchief te Brussel, verzorgd. Het past hier allen die bij dit project betrokken zijn geweest, die aan voorbereidend werk hebben deelgenomen en die zo tot het uiteindelijk welslagen van die onderneming hebben bijgedragen, onze oprechte erkentelijkheid te betuigen. Het ontsluiten van dit zo rijk bronnenmateriaal is tenslotte dank zij hun inzet mogelijk geworden. Wij zijn ervan overtuigd dat de grote inspanningen, die hiervoor werden opgebracht in ruime mate zullen worden vergoed door een beter inzicht in het belang van deze kerk en haar rijke inboedel en de betekenis ervan binnen de kunstgeschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden."

 

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties Sint-Leonarduskerk → Transcriptie van de kerkrekeningen